Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023

Thứ Ba, 04-04-2023 / 1:20:48 Sáng
395 Lượt xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng, hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Chi bộ quan tâm

Ngày 27/3/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-QBVR về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” với mục đích việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền Chuyên đề năm 2023, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Gắn việc học tập và làm theo Chuyên đề năm 2023 với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII đề ra.

Cùng với đó là yêu cầu rõ ràng như căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ quan để tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII. Việc tổ chức Hội nghị và các hoạt động tuyền truyền phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông