Kế hoạch triển khai Phong trào “Đắk Lắk thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 – 2030

Thứ Ba, 19-03-2024 / 1:27:34 Sáng
177 Lượt xem

Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc triển khai Phong trào “Đắk Lắk thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 – 2030.

Mục đích Kế hoạch phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng, tích cực tham gia bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, phát triển Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời. Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả hướng tới công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở.

Yêu cầu thi đua học tập suốt đời là một nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào đi đua các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp và toàn xã hội. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến tận địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố, tạo nên cuộc vận động ngưởi người học tập, nhà nhà học tập, ngành ngành học tập, cả nước học tập. Việc đánh giá kết quả Phong trào thi đua phải gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và thực hiện lồng ghép các danh hiệu thi đua về xây dựng xã hội học tập với Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức Phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm, thực chất và hiệu quả; kết hợp hài hòa sử dụng ngân sách và nguồn lực huy động xã hội hóa. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẽ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập; công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thởi những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh