Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2023

Thứ Ba, 14-03-2023 / 2:03:45 Sáng
338 Lượt xem

Ngày 13/03/2023, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng và trách nhiệm  trong việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu Quỹ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC như: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ của Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày 10/01/2023 của sở về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:

Tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp CCHC hiệu quả tại Quỹ tỉnh. Đồng thời phát hiện và phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của các phòng, chi nhánh Quỹ liên huyện trong thực thi công vụ của CC, VC, NLĐ trong ngành;

Truyền thông Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử và tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh;

Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng nhân sự, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên; quyền và nghĩa vụ của CC, VC, NLĐ trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức;

Công tác rà soát để bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) không còn phù hợp với các quy định hiện hành; thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản QPPL; xây dựng nền hành chính điện tử; tiếp nhận và giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh.

Hình thức tuyên truyền: Công khai toàn bộ quy trình, TTHC, hoạt động CCHC thông qua Trang thông tin điện tử của Quỹ tỉnh (http://daklakff.vn); Treo băng rôn liên quan đến CCHC phù hợp với từng mục tiêu, nội dung tuyên truyền; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Đưa thông tin một cách kịp thời, chính xác về CCHC trên trang web của Quỹ tỉnh cũng như trao đổi tại các cuộc họp cơ quan để quán triệt đến các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Quỹ liên huyện phổ biến cho toàn thể nhân viên triển khai thực hiện; Tuyên truyền thông qua đội ngũ CC, VC, NLĐ của Quỹ tỉnh, nhất là CC, VC, NLĐ làm nhiệm vụ giải quyết TTHC, kiểm soát TTHC và đội ngũ tuyên truyên viên ở cơ sở. Tham gia các các Hội thi, cuộc thi về CCHC do tỉnh, các sở, ban ngành tổ chức.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tất cả công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) về công tác cải cách hành chính (CCHC) trong quá trình thực thi công vụ, xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của cơ quan; Toàn thể CC, VC, NLĐ nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ năng lực trong thực thi công vụ. – Quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt chủ để CCHC trong năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”.

Huỳnh Lài, phòng Truyền thông