Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

Thứ Hai, 06-03-2023 / 7:25:29 Sáng
261 Lượt xem

Thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 01/3/202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ngày 02/3/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở tại Quyết định số 562/QĐ-SNN.

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở NN&PTNT xem tại đây

Thông qua Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh, của thành phố; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ của Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-SNN ngày10/01/2023 của sở về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. Tình hình triển khai các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuyên truyền các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và các Chỉ số khác phản ánh nền hành chính của tỉnh, của Sở.

Phòng Truyền thông