Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ Ba, 27-02-2024 / 7:03:02 Sáng
112 Lượt xem

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của các cấp ủy Đảng, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ người dân, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp vào công tác cải cách hành chính; Xây dựng, nhân rộng và biểu dương gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 27/02/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 294/QĐ-SNN về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024, qua đó đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. 

Chi tiết Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 tại đây