Khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Thứ Ba, 22-08-2023 / 2:11:17 Sáng
241 Lượt xem

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Pháp lệnh pháp điển được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành ở cấp trung ương, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển. Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp. Các quy phạm pháp luật hết hiệu lực bị loại bỏ ra khỏi Bộ pháp điển và các quy phạm pháp luật mới ban hành được cập nhật vào Bộ pháp điển kịp thời.

Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn 7074/UBND-NC về việc đẩy mạnh khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có Công văn số 3013/SNN-VP ngày 21/8/2023 yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các Chi cục, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền Bộ pháp điển, kết quả pháp điển văn bản quy phạm pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động; Đẩy mạnh khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại đơn vị; từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giới thiệu đến đến công chức, viên chức, người lao động:

– Bộ Pháp điển điện tử

– Hướng dẫn sử dụng Bộ Pháp điển điện tử

Ban Biên tập