Khảo sát thực địa quỹ đất trồng cây phân tán 2023 tại huyện M’Đrắk và Eakar

Thứ Hai, 13-02-2023 / 7:05:18 Sáng
327 Lượt xem

Năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh giao là chủ đầu tư, được sử dụng nguồn thu tiền DVMTR để hỗ trợ chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở cho Quỹ tỉnh lập phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023 từ nguồn thu tiền DVMTR trình cấp thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 16/12/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành văn bản số 434/QBVR-KHTH thông báo cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán năm 2023 để tổng hợp.

Ngày 10/01/2023, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ea Kar có Công văn số 02a/NNPTNT-LN và ngày 13/01/2023 phòng Nông nghiệp và PTNT huyện M’Đrắk Công văn số 70/UBND-NNNT  gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đăng ký trồng cây trong năm 2023.

Chi nhánh Quỹ liên huyện M’Đrắk – Eakar đã tiến hành khảo sát, đánh giá ngoài thực địa để gửi về Quỹ tỉnh để tổng hợp làm cơ sở lập phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023.

Trong các ngày từ 07/02/2023 đến ngày 10/02/2023, chi nhánh Quỹ liên huyện M’Đrắk – Eakar kết hợp với cán bộ phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thuộc hai huyện Eakar và M’Đrắk đã tiến hành khảo sát vị trí đăng ký trồng trong năm 2023.  

Nhằm nâng cao hiệu quả hơn trong công tác kiểm tra, giám sát trồng cây phân tán chi nhánh đã ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong và việc khảo sát vị trí trồng cây ngoài thực địa, định vị vị trí khu vực đăng ký trồng cây

Việc xác định địa điểm trồng, định vị từng cây trồng sẽ giúp thuận tiện cho việc theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi được trồng; Chi nhánh chi nhánh Quỹ liên huyện M’Đrắk – Eakar năm 2023 sẽ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây trồng bao gồm các thông tin về loài cây, tọa độ cây trồng, quy trình trồng, ngày trồng, đặc tính sinh trưởng phát triển, cách chăm sóc, quản lý cụ thể. Mặc khác ứng dụng kỹ thuật số trong trồng cây phân tán sẽ giúp công tác quản lý đánh giá hiện trạng phân bố cây, quỹ đất trồng cây cho các năm tiếp theo.

Phạm Hồng Chiến

Chi nhánh Quỹ liên huyện M’Đrắk – Eakar