Không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình giấy Xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ Năm, 16-03-2023 / 9:03:34 Sáng
293 Lượt xem

Ngày 10/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 781/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1826/UBND-NC ngày 08/3/2023.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng các quy định của Luật Cư trú; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Công văn số 874/TCTTKĐA ngày 20/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ về đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 11292/UBND-NC ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Công văn số 196/UBNDNC, ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, trong đó cần tập trung: Chỉ đạo và quán triệt 100% công chức, viên chức tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình giấy Xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghiên cứu mua sắm, trang bị thiết bị đọc mã QR, đọc chíp trên thẻ CCCD gắn chíp có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia (viết tắt là CSDLQG) về dân cư (viết tắt là DC) để khai thác thông tin công dân trên mã QR và trên chíp gắn trên thẻ CCCD.

Chỉ đạo 100% công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính phải đăng nhập hệ thống để khai thác thông tin công dân trong CSDLQG về DC, phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối chia sẻ với SDLQG về DC.

Phòng Truyền thông