Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR trong Phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR năm 2018 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrăk

Thứ Hai, 19-11-2018 / 12:59:49 Sáng
1147 Lượt xem

Để có cơ sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrăk.

Trong hai ngày 14-15/11/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk tiến hành kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR trong Phương án quản lý bảo vệ rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M’Đrăk.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên tại 14 vị trí, đoàn xác định được 12/14 vị trí không đủ điều kiện cung ứng DVMTR, chỉ có 2/14 vị trí kiểm tra đủ điều kiện cung ứng DVMTR.

Đoàn đề nghị đơn vị khẩn trương rà soát để chỉnh sửa Phương án và  một số nội dung theo đúng yêu cầu tại Công văn số 713/QBVR-ME ngày 12/11/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; báo cáo kết quả về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo đúng biểu mẫu kèm theo Công văn số 512/QBVR-KTGS ngày 16/8/2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

 Tin: Sỹ Điền, Chi nhánh Ea Kar – M’đrăk