Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện trồng rừng thay thế

Thứ Sáu, 21-06-2019 / 3:07:12 Sáng
2408 Lượt xem

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về công tác kiểm tra diện tích và chất lượng rừng hiện nay của các đơn vị trồng rừng thay thế; để có cơ sở báo cáo, đề xuất phương án xử lí các đơn vị thực hiện việc trồng rừng thay thế không đảm bảo theo quy định tại phương án trồng rừng thay thế được cấp thẩm quyền phê duyệt, ngày 12/6/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 445/KH-QBVR về việc Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện trồng rừng thay thế từ nguồn tiền tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Thời gian dự kiến tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bắt đầu từ ngày 19/6/2019 đến ngày 03/7/2019. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tại các đơn vị được đầu tư trồng rừng từ nguồn tiền trồng rừng thay thế tại Quỹ tỉnh gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp EaWy và Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Quỹ tỉnh chủ trì phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm, đại diện các đơn vị có trồng rừng thay thế và hạt Kiểm lâm sở tại. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện trồng rừng thay thế của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông năm 2015 với diện tích 70,11 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp EaWy năm 2015 với diện tích 55,92 ha và năm 2018 với diện tích 15 ha; Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô năm 2017 với diện tích 38 ha và năm 2018 với diện tích 10 ha.

Nội dung kiểm tra gồm kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ thực hiện bằng đo đạc trực tiếp. Nghiệm thu chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng được quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

Công tác kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm các đơn vị thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng, ngoài ra Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức đánh giá tổng thể diện tích đã trồng rừng thay thế, đối với diện tích có tỷ lệ cây sống thấp, phát triển không hiệu quả, không phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cần khẩn trương trồng dặm với loại cây thích hợp, nhằm đảm bảo về mật độ theo thiết kế kỹ thuật, khả năng sinh trưởng đồng đều giữa các loại cây trên cùng diện tích.

Để nâng cao chất lượng rừng đối với diện tích rừng trồng thay thế, kế hoạch tiếp theo trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị theo dõi, giám sát, quản lý bảo vệ tốt diện tích trồng rừng thay thế, bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc rừng để diện tích đã trồng rừng thay thế thành rừng.

      Tin: Huỳnh Lài, phòng Truyền thông