Kỳ họp thứ nhất năm 2019 Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 20-03-2019 / 1:39:39 Sáng
1359 Lượt xem

Chiều ngày 19/3/2019, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã chủ trì họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tham dự có Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; Ban kiểm soát; Lãnh đạo và Trưởng/Phụ trách các phòng, các chi nhánh Quỹ liên huyện.

Sau phần phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, chủ trì cuộc họp; Các đại biểu được nghe Quỹ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2018, báo cáo kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019.

Theo Báo cáo kết quả thu tiền DVMTR năm 2018 đạt 115,3% và chi đạt 97,9% so với kế hoạch. Với những kết quả tích cực của chương trình trồng cây phân tán năm 2017, năm 2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục xây dựng và triển khai Phương án hỗ trợ  trồng cây phân tán và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 27/6/2018; công tác hỗ trợ trồng cây phân tán triển khai thực hiện kịp thời vụ và đúng theo kế hoạch được duyệt. Quỹ tỉnh đã cung cấp đủ 28.367 cây sao đen cho các đơn vị để thực hiện chương trình.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát về thực thi chính sách chi trả DVMTR, Quỹ tỉnh đã ban hành kế hoạch số 164/KH-QBVR ngày 29/3/2018 để triển khai. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện công tác bảo vệ rừng nhằm đảm bảo diện tích rừng cung ứng DVMTR, công tác quản lý sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng và việc kê khai nộp tiền DVMTR của các đơn vị sử dụng DVMTR. Quỹ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra giám sát tập trung chủ yếu vào các Ban quản lý rừng, Vườn Quốc gia, các Công ty TNHH  Lâm nghiệp, UBND các xã. Qua kiểm tra giám sát, nhìn chung các chủ rừng đều thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, việc sử dụng, chi trả tiền DVMTR đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch.

Công tác truyền thông năm 2018 được triển khai bằng nhiều hình thức nhằm truyền tải thông điệp về vai trò, ý nghĩa quan trọng của rừng, phổ biến nội dung những văn bản mới quan trọng liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR cũng như chính sách phát triển ngành lâm nghiệp. Thường xuyên đăng tải tin tức, tuyên truyền Chính sách liên quan đến chính sách chi trả DVMTR lên website Quỹ tỉnh; lắp đặt 08 bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, thiết kế một số ấn phẩm truyền thông để tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và chính sách chi trả DVMTR tại các hoạt động như chương trình trồng cây phân tán, các hoạt động hè do Đoàn thanh niên tỉnh tổ chức.

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như chưa triển khai được việc thu tiền DVMTR từ các đối tượng là cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở công nghiệp có sử dụng nguồn nước. Cơ sở dữ liệu về diện tích rừng, hiện trạng rừng của chủ rừng và cơ quan chức năng chưa đồng bộ. Nợ đọng tiền DVMTR của các đơn vị sử dụng DVMTR vẫn còn; một số chủ rừng chưa thật sự quan tâm, chậm xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả tiền DVMTR đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong năm 2018.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm; thể hiện sự quan tâm, đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, thống nhất các giải pháp, đề xuất kiến nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong Báo cáo kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019.

Các đại biểu cũng thống nhất để Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh xây dựng lại phương án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc giai đoạn 2019-2021 thay thế phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 09/10/2018; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019 để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019 để triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc Quỹ tỉnh, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác truyền thông về Chính sách chi trả DVMTR; Rà soát các cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước; Đẩy mạnh công tác thu tiền trồng rừng thay thế; Công tác kiểm tra giám sát…

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Quỹ tỉnh lĩnh hội và tiếp thu ý kiến, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai tốt các giải pháp để thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả cao, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh.

Tin: Nguyễn Cứ – PTT