Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”

Thứ Sáu, 20-08-2021 / 7:18:29 Sáng
512 Lượt xem

Cùng với các phòng chuyên môn thuộc Sở, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng các đơn vị trực thuộc được Sở Nông nghiệp và PTN giao tham gia góp ý dự thảo nội dung “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách” để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng xử, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện, mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định về việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách” để cán bộ, người lao động Quỹ tỉnh biết tham gia góp ý và gửi ý kiến về phòng Truyền thông trước ngày 25/8/2021 để tổng hợp.

Xem đầy đủ Dự thảo bộ quy tắc tại đây

Phòng Truyền thông