Lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Sáu, 10-02-2023 / 1:04:14 Sáng
310 Lượt xem

Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Quyết định số 161/QĐ-UBND.

Chi tiết Kế hoạch 161 xem tại đây

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải tại địa chỉ : https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-lay-y-kien-lan-hai-11923010312182186.htm.

Mục đích việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong tỉnh, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Nội dung lấy ý kiến gồm: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi); trong đó tập trung nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến Nhân dân theo Phụ lục II gửi kèm theo Quyết định này.

Hình thức lấy ý kiến: UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

 Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức hội nghị, hội thảo tại các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột; Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh: Người đứng đầu cơ quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

 Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 46, đường Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Email: tnmt@daklak.gov.vn hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai, Trang thông tin điện tử UBND tỉnh Đắk Lắk.

Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở góp ý theo nội dung Công văn số 287/SNN-KHTC ngày 02/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đối tượng gồm: UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

 Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các tổ chức xã hội khác; Trường Đại học Tây nguyên; các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phòng Truyền thông