Mở rộng các lĩnh vực gửi ý kiến đến dịch vụ Phản ánh hiện trường tại TP. Buôn Ma Thuột

Thứ Sáu, 18-11-2022 / 8:30:51 Sáng
242 Lượt xem

Sở Thông tin Truyền thông và UBND thành phố vừa thống nhất điều chỉnh Quy trình phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ Phản ánh hiện trường trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhân viên Trung tâm Dak Lak và VNPT Đắk Lắk

Theo đó, lĩnh vực được mở rộng mà tổ chức, công dân gửi ý kiến đến dịch vụ Phản ánh hiện trường gồm có:  Lĩnh vực an toàn giao thông; An ninh trật tự;Hạ tầng đô thị; Trật tự đô thị; Môi trường; Quy định hành chính; Công vụ, công chức; Doanh nghiệp vướng mắc; An toàn thực phẩm; Đất đai, xây dựng; Hàng hóa, dịch vụ, tiêu dùng; Phản hồi thông tin báo nêu; Hiến kế xây dựng thành phố thông minh; Bảo vệ trẻ em và các lĩnh vực khác thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố tại từng thời điểm.

DAK LAK IOC thực hiện việc tiếp nhận và chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị qua dịch vụ Phản ánh hiện trường theo các bước như sau:

Bước 1. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Bước 2: Kiểm tra, xác thực thông tin của người gửi phản ánh, kiến nghị, phân loại nội dung các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

Bước 3: Chuyển phản ánh đến đầu mối tiếp nhận phản ánh của UBND thành phố.

Thời gian tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý ý kiến: 04 giờ làm việc.

Trường hợp phản ánh, kiến nghị có ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, DAK LAK IOC gửi văn bản đến UBND thành phố và không công khai trên Cổng thông tin tuongtaccongdan.daklak.gov.vn, đồng thời thông tin đến người gửi ý kiến biết đã tiếp nhận và đang xử lý qua điện thoại hoặc email cá nhân.

Sau khi nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân từ DAK LAK IOC, Đầu mối tiếp nhận của UBND thành phố có trách nhiệm thực hiện việc xử lý theo các bước như sau:

Bước 1: Xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị.

Bước 2: Trực tiếp xử lý hoặc phân loại và chuyển cho cơ quan, đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố sau khi xử lý các phản ánh của người dân phản hồi kết quả xử lý đến DAK LAK IOC và đầu mối tiếp nhận của UBND thành phố qua dịch vụ Phản ánh hiện trường (hoặc bằng văn bản nếu cơ quan xử lý tiếp nhận ý kiến bằng văn bản). Nội dung phản hồi cần đầy đủ thông tin về thời điểm xử lý, kết quả xử lý, kèm theo hình ảnh kết quả việc triển khai xử lý (nếu có).

Đối với các phản ánh, kiến nghị khẩn cấp, cần được xử lý ngay để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp trên địa bàn thành phố thì thời hạn xử lý và phản hồi kết quả không quá 01 ngày làm việc.

Đối với phản ánh, kiến nghị có thể kiểm tra và xử lý ngay, thời hạn xử lý và phản hồi kết quả không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp các ý kiến cần thời gian dài để xử lý, khắc phục tại hiện trường, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết hoặc cần phối hợp với các đơn vị liên quan, trong vòng 03 ngày làm việc sau khi tiếp nhận ý kiến, Đầu mối của UBND thành phố phản hồi thông tin về tình hình triển khai và dự kiến thời gian hoàn thành về DAK LAK IOC để thông báo cho tổ chức, công dân biết. Đến thời hạn dự kiến hoàn thành, Tổ xử lý phản ánh của thành phố phải gửi kết quả xử lý cuối cùng về DAK LAK IOC để phản hồi cho tổ chức, công dân.

Trường hợp phản ánh, kiến nghị được gửi đến không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan xử lý, trong vòng 01 ngày làm việc (hoặc tối đa 03 ngày làm việc đối với trường hợp có kiểm tra thực tế); cơ quan xử lý phải chuyển trả lại cho Tổ xử lý phản ánh của UBND thành phố để chuyển tiếp đến cơ quan xử lý khác phù hợp.

Khi có kết quả xử lý cuối cùng thì phải cập nhật thông tin về kết quả xử lý này để DAK LAK cập nhật và phản hồi cho tổ chức, công dân được biết.

Ngay sau khi tiếp nhận kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân từ Tổ xử lý phản ánh của thành phố, DAK LAK IOC trả lời cho tổ chức, công dân thông qua Cổng thông tin tuongtaccongdan.daklak.gov.vn, điện thoại hoặc thư điện tử.

Riêng các phản ánh, kiến nghị sau khi xác minh, xử lý có ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân, DAK LAK IOC không công khai trên Cổng thông tin tuontaccongdan.daklak.gov.vn, thông tin kết quả xử lý đến người gửi ý kiến qua điện thoại hoặc email cá nhân; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

Hàng tuần DAK LAK IOC gửi báo cáo thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đến UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Thời gian tiếp nhận kết quả xử lý và phản hồi ý kiến đến tổ chức, công dân: 04 giờ làm việc.

Tổ chức, công dân có thể đánh giá kết quả xử lý ý kiến của mình theo 3 mức (“hài lòng”, “chấp nhận được”, “không hài lòng”) và có thể gửi nội dung phản hồi đối với kết quả xử lý về Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đắk Lắk.

Các cơ quan xử lý phải thường xuyên, chủ động theo dõi các đánh giá, bình luận của người gửi ý kiến trên dịch vụ Phản ánh hiện trường để kiểm tra, xử lý đối với ý kiến được đánh giá không hài lòng về kết quả xử lý của đơn vị. Đồng thời, DAK LAK IOC phối hợp, theo dõi và chuyển tiếp các ý kiến đánh giá, bình luận cần được xử lý lại đến các cơ quan xử lý để tiếp tục kiểm tra, xử lý.

Nếu tổ chức, công dân sau khi nhận kết quả xử lý không đồng ý với kết quả này và tiếp tục có ý kiến, DAK LAK IOC liên hệ chuyển lại ý kiến phản hồi của công dân để cơ quan xử lý biết, nghiên cứu giải quyết theo quy định.

Đầu mối của Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Trần Xuân Tiệp – Giám đốc Trung tâm giám, sát điều hành đô thị thông minh – Sở Thông tin và Truyền thông. ĐT: 0982244002;

Đầu mối của UBND thành phố Buôn Ma Thuột: Ông Trần Đức Nhật – Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột. ĐT: 090 5480006.

Dịch vụ phản ánh hiện trường là một giải pháp thúc đẩy tương tác giữa người dân với chính quyền, góp phần đổi mới phương thức điều hành, xử lý công việc của các cơ quan nhà nước với mục tiêu lấy người dân là trung tâm. Thông qua các phản ánh của người dân, hệ thống sẽ dần hình thành kênh tương tác, phục vụ người dân được tốt hơn./.

Phòng Truyền thông

Nguồn: CTTĐT BMT