Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 01-06-2021 / 6:43:48 Sáng
584 Lượt xem

Ngày 28/5/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4622/UBND-KGVX gửi Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch COVID-19.   

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4261/BYT-DP nêu trên để khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn việc khai báo y tế điện tử trên trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc thông qua các phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration), Bluezone. Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh