Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng

Thứ Ba, 21-08-2018 / 1:50:56 Sáng
1665 Lượt xem

Quỹ tỉnh tiếp tục giới thiệu một số văn bản, chính sách nối bật sau:

1. Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 104/NQ-CP về kết quả phiên họp thường kỳ của chính phủ tháng 7/2018.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan chuyên ngành cần phải nhanh chóng thực hiện những biện pháp sau để đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh:

– Việc cải cách phải thực chất, khắc phục những bất cập hiện nay.

– Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội

– Quyết liệt thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg

– Khẩn trương ban hành phương án đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh chậm nhất là ngày 15/8/2018.

2. Ban hành mức chi phí rà soát, xây dựng định mức, giá xây dựng

Ngày 08/8/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.

Theo đó, chi phí rà soát, xây dựng mức và giá xây dựng bao gồm các khaonr chi phí sau:

– Chi phí để chi trả cho chuyên gia trực tiếp thực hiện công việc

– Chi phí quản lý

– Chi phí khác

– Thu thập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm thuế GTGT (trường hợp tư vấn thực hiện công việc rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thì tính bổ sung thuế GTGT) theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, chi phí công tác khảo sát hiện trường, đi lại, ăn ,ở khi thực hiện công tác rà soát định mức, chi phí phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng đối với công tác lập mới được lập dự toán riêng.

Quyết định 113/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tăng vốn nhà nước trong DNNN

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung các trường hợp sau DNNN phải thực hiện ghi tăng vốn điều lệ (VĐL) và thực hiện điều chỉnh lại mức vốn VĐL trong Giấy ĐKDN:

– Sử dụng nguồn Quỹ đầu tư và phát triển tại DN để bổ sung vốn điều lệ.

– Được nhà nước giao bổ sung vốn, tài sản tham gia góp vốn hợp đồng BCC.

Quy định hiện hành yêu cầu DNNN phải thực hiện tăng, điều chỉnh vốn điều lệ: tiếp nhận tài sản từ nơi khác chuyển đến được đầu tư bằng vốn có nguồn gốc từ NSNN; tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ của NN.

Trường hợp khi thực hiện tăng vốn, vốn góp thực tế của chủ sở hữu cao hơn vốn điều lệ, DN thực hiện báo cáo với cơ quan đại diện chủ sở hữu điều chỉnh lại vốn điều lệ.

Thông tư 59/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.

Nội dung các văn bản trên có thể tải về tại: https://thuvienphapluat.vn/