Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng

Thứ Năm, 01-11-2018 / 2:43:44 Sáng
1195 Lượt xem

Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018

Thông tư này quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối tượng áp dụng Thông tư này có Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập….và nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiếp khách có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Chi tiết các mức chi cụ thể có thể xem và tải tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-71-2018-TT-BTC-che-do-tiep-khach-nuoc-ngoai-vao-lam-viec-tai-Viet-Nam-366795.aspx