Một số văn bản, chính sách, quy định mới quan trọng

Thứ Hai, 05-11-2018 / 6:44:03 Sáng
1261 Lượt xem

Ngày 30/10/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là các cơ quan trung ương), Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó nội dung chi (viết, biên soạn, mua tài liệu, dịch tài liệu phục vụ việc học tập, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền…) và mức chi cho nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định; đơn cử như:

– Chi viết, biên soạn tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018.

– Chi biên dịch tài liệu từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại: Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018.

– Chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017.

Thông tư 97/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2018; có thể xem hoặc tải về tại địa chỉ:  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-97-2018-TT-BTC-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-398689.aspx