Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Thứ Hai, 04-10-2021 / 2:34:43 Sáng
580 Lượt xem

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19” và ban hành Thể lệ Cuộc thi số 03/TL-HĐPH ngày 27/9/2021 triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 27/9/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ban hành văn bản số 348/QBVR-TTh gửi đến các phòng chuyên môn, các chi nhánh Quỹ liên huyện triển khai kế hoạch cuộc thi.

Cuộc thi này dành cho công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh và được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet, tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn. Thời gian thi từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

Để Cuộc thi thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Công văn số 04/HĐPH ngày 27/9/2021 đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường Cao đẳng, Đại học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ sau:

– Chỉ đạo, quán triệt, phổ biến sâu rộng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và vận động, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, thành viên của cơ quan, đơn vị mình tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 70% số lượng người làm việc tham gia dự thi.

– Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi; đăng tải đường link của Cuộc thi (http://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn) trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình hoặc hình thức phù hợp khác.

– Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

– Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi; đăng tài toàn văn Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đường link về Cuộc thi do Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo hệ thống truyền thanh ở cấp huyện và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để phổ biến, giới thiệu về Cuộc thi.

– Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phát động học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, có biện pháp lồng ghép, phổ biến, triển khai Cuộc thi với các hoạt động khác trong nhà trường.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương; đăng tải đường link của Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi; tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã… hưởng ứng tham gia Cuộc thi; đồng thời, giao chỉ tiêu số lượng tham gia dự thi cho các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã. Ngoài ra, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin của thí sinh tham gia dự thi hoặc xác minh thông tin thí sinh đạt giải (nếu có).

Tại Công văn này, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã đề nghị các trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các trường Cao đẳng, Đại học và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, tích cực tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp hội viên và người lao động trong doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Phòng Truyền thông