Phát động phong trào thi đua ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thứ Tư, 19-01-2022 / 2:34:57 Sáng
559 Lượt xem

Chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sự tác động mạnh mẽ bởi thiên tai và biến đổi khí hậu; tuy nhiên năm 2021, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 được Đại hội XIII của Đảng thông qua, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chính phủ, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp “Hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm” làm trọng tâm hành động, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo, triển khai các giải pháp phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2022; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải toàn văn nội dung phát động như sau (văn bản phát động số 185/PĐTĐ-SNN ngày 18/01/2022):

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022.

Nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy làm việc của của ngành; hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác của ngành năm 2022; kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT; Nghị quyết của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT và hưởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, Chỉ thị số 19 CT/TTg ngày 16/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2020-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Chỉ thị số 02/CT – UBND ngày 04/01/2021của UBND tỉnh về thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025.

2.Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh toàn diện. Từng đơn vị cụ thể hóa chương trình công tác từng tuần, từng tháng, từng năm, có phân giao trách nhiệm đến từng người cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao và kế hoạch do các đơn vị xây dựng trong năm 2022; tiếp tục có biện pháp, giải pháp phù hợp, thiết thực để triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả và cụ thể các phong trào thi đua “Đăk Lăk chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, … và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

3.Xây dựng nền Nông nghiệp phát triển toàn diện theo chủ đề: Nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp năm 2022, cụ thể:

Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (GRDP-theo giá SS 2010) ước đạt 20.443 tỷ đồng, tăng 3,97% so với năm 2021;

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (GO): theo giá SS 2010 là 47.858 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2021; theo giá hiện hành là 69.854 tỷ đồng, tăng 4,39% so với năm 2021.

Thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho trên 83,28% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới, tăng 0,68% so với năm 2021;

-Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: đạt 96%, tăng 0,5% so với năm 2021.

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 52%, tăng 4,4% so với năm 2021.

Tỷ lệ độ che phủ rừng (bao gồm cây cao su): đạt 39,24%, tăng 0,2% so với năm 2021.

Tổng diện tích gieo trồng trên 648.140ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.221.750 tấn; Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 14.410 ngàn con; sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 236 ngàn tấn và trứng các loại đạt trên 360.000 ngàn quả; trồng rừng tập trung là 1.817ha và trên 200.000 cây phân tán.

4.Tăng cường các biện pháp, giải pháp phù hợp, thiết thực để đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải thiện và giữ vững các chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, gắn với cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tận tâm phục vụ nhân dân và Doanh nghiệp, Họp tác xã.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 4310/KH-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác Cải cải hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 05/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, gắn với Kế hoạch số 1459/KH-SNN ngày 25/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

5.Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, làm tốt vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; thi đua đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến, bức phá mạnh mẽ.

6.Các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức ký kết giao ước thi đua và thực hiện tốt các nội dung đăng kí giao ước thi đua năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp và các trưởng cụm, khối thi đua tăng cường công tác theo dõi, đôn đóc và kịp thời thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, các phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, từng cụm, khối thi đua để phát hiện và chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

 7.Nghiêm túc thực hiện triệt để, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại của công dân, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Không để khiếu nại kéo dài, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại đông người phức tạp.

8.Tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định và kịp thời, nhằm tiếp tục tạo động lực mới, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực thi đua phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua và kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành đoàn kết, đồng lòng, chung sức tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành quả đã đạt được, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức lập thành tích cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2022.

Phòng Truyền thông