Phát động thi đua hưởng ứng Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Thứ Hai, 13-11-2023 / 1:22:23 Sáng
219 Lượt xem

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2023), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk phát động thi đua trong toàn ngành với nội dung như sau:

Nội dung thi đua:

1. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 16/10/2016 của Tỉnh ủy và Kết luận số 467-KL/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 16/10/2016 của Tỉnh ủy để các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân thay đổi nhận thức để chuyển đổi mạnh mẽ từ duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là vấn đề kinh tế bao trùm.

2. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, căn cứ nội dung của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Tăng cường các biện pháp, giải pháp phù hợp, thiết thực để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, trong đó chú trọng cải thiện và giữ vững các chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công, gắn với cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật.

4. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp phù hợp; quy hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các hợp tác xã đã có, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, các tổ hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.

5. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chương trình, đề án, quy hoạch để chuyển đổi linh hoạt, hiệu quả quy mô và cơ cấu sản xuất theo nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm” nhằm phát huy lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

6. Nghiêm túc thực hiện triệt để hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập trung giải quyết các khiếu nại của công dân, tổ chức, kịp thời đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết gắn với bình xét, đề nghị khen thưởng phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng thành tích và kịp thời nhằm tạo động lực mới, động viên công chức, viên chức và người lao động nỗ lực thi đua phấn đấu lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương, của ngành và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ nội dung phát động thi đua hưởng ứng 78 năm ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại văn bản này, các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở cụ thể hóa thành mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành gắn với công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thủ trưởng các đoàn thể, các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua, các tiêu chí thi đua tại cơ quan, đơn vị để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm đưa phong trào thi đua thực chất, hiệu quả.

3. Cổng thông tin điện tử Sở và Trang thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc Sở treo banner; chạy bảng Led điện tử (nếu có) bằng những khẩu hiệu phù hợp để tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở hưởng ứng 78 năm Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 – 14/11/2023).

         Sở Nông nghiệp và PTNT phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành đoàn kết, một lòng tiếp tục phát huy những tiềm năng thế mạnh của mình, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức lập thành tích cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành./.