Phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Tư, 03-03-2021 / 8:32:50 Sáng
727 Lượt xem

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 03/3/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 548/PĐTĐ-SNN phát động đợt thi đua đặc biệt để lập thành tích xuất sắc chào mừng sự kiện chinh trị trọng đại của đất nước và của địa phương đến các phòng chuyên môn, các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động với mốc thời gian từ tháng 02/2021 đến tháng 6/2021, với các nội dung chủ yếu sau:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát động đợt thi đua đặc biệt để lập thành tích xuất sắc chào mừng sự kiện chinh trị trọng đại của đất nước và của địa phương đến các phòng chuyên môn, các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động với mốc thời gian từ tháng 02/2021 đến tháng 6/2021, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai về công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, phổ biến quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quộc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và  khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để tiếp tục nâng cao ý thức và hành động của mọi công dân, các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về công tác bầu cử.

2. Tập trung thi đua thực hiện kịp thời, đồng bộ và đúng quy định các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu củ đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để thực hiện các nội dung đã xác định trong Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi và về đích sớm nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và năm 2021 đã được xác định trong Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBNĐ tvề việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị địa phương. Chú trọng công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy trình và bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu và thời giam quy định; đảm bảo phấn đấu 100% cử tri ở tất cả các đơn vị đều tham gia đi bầu cử. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát động thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tiến hành tổng kết và đề xuất khen thưởng kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị về Sở Nông nghiệp và PTNT qua phòng Tổ chức cán bộ Sở.

b) Đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp tăng cường công tác vận động, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; đồng thời tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

c) Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với cơ quan truyền thông hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở có hình thức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động về phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động trong đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng các chuyên mục và viết tin bài, hình ảnh có liên quan để biểu dương gương người tốt, việc tốt các điển hình và nhân tố mới tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị. d) Phòng Tổ chức cán bộ Sở chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào dịp tổng kết đợt thi đua vào cuối tháng 6 năm 2021. Kết quả thực hiện phát động thi đua sẽ được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở xem xét, đánh giá xếp loại vào dịp tổng kết cuối năm.

Phòng Truyền thông