Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ Hai, 18-07-2022 / 12:48:02 Sáng
537 Lượt xem

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh xem tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của HĐND tỉnh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ngày 15/7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2162/SNN-VP yêu cầu các chi cục, trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND;bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú đối với các trường hợp có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Phòng Truyền thông