Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 12-06-2018 / 9:28:11 Sáng
1785 Lượt xem

Bên cạnh việc phát triển trồng rừng theo các chương trình dự án của Trung ương và của tỉnh thì trồng cây phân tán cũng là một trong những hình thức được nhân dân hết sức quan tâm hưởng ứng tham gia. Trồng cây phân tán không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, bảo vệ môi trường sống. Với chính sách hỗ trợ động viên hợp lý và hiệu quả, mục tiêu phát triển lâm nghiệp xã hội ngày càng được khẳng định thông qua chương trình trồng cây, trồng rừng.

Tuy nhiên, trong những năm qua các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều cố gắng trong trồng cây phân tán nhưng hiệu quả mang lại chưa cao như mong muốn, vẫn còn có những hạn chế như: một số đơn vị, địa phương và một bộ phận nhân dân chưa tích cực hưởng ứng công tác trồng cây phân tán, chưa huy động được sự đóng góp của cộng đồng xã hội cho sự hưởng ứng trồng cây phân tán, nguồn tài chính đầu tư cho chương trình trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn hạn chế…

Để thực hiện có hiệu quả trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh từ nguồn thu DVMTR của các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch đã được UBND tỉnh thống nhất giao cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm chủ đầu tư để thực hiện phương án hỗ trợ trồng cây phân tán tại Công văn số 1473/UBND-NNMT ngày 26/02/2018 và theo kế hoạch thu chi triền DVMTR năm 2018 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 09/3/2018.

Trên cơ sở điều kiện lập địa, thực tế tại từng địa phương đơn vị và dựa trên nhu cầu đăng ký trồng cây phân tán của UBND các huyện, Tỉnh Đoàn, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Bảo tồn voi, Trung tâm nước sạch và VSMT, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã, các cộng đồng dân cư, trường học…Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng phương án hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2018 trên địa bàn của 07 huyện: Krông Bông, Ea Kar và M’Đrắk, Ea H’leo, Krông Năng, Krông Buk và Lắk.

Để phương án triển khai có hiệu quả cao, ngày 12/6/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp, mời các ngành chức năng thẩm định, đề xuất các giải pháp tối ưu cho phương án để trình UBND tỉnh phê duyệt đưa vào triển khai thực hiện.

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất Phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xây dựng. Cụ thể số lượng cây trồng phân tán trên địa bàn tỉnh là 27.016 cây (chưa kể 5% cây dự phòng); loài cây trồng là Sao đen được phân bổ cụ thể cho từng đơn vị như sau:

– Huyện Ea H’leo: 4.330 cây

– Huyện Krông Năng: 4.578 cây

– Huyện Krông Buk: 860 cây

– Huyện M’Drăk: 960 cây

– Huyện Ea Kar: 4.495 cây

– Huyện Krông Bông: 1.370 cây

– Huyện Lắk: 3.658 cây

– Tỉnh Đoàn Đắk Lắk: 3.000 cây

– Trung tâm Bảo tồn Voi: 500 cây

– Chi cục Thủy sản: 300 cây

– Trung tâm nước sạch và VSMTNT: 65 cây

– Công ty TNHH MTV cấp nước và ĐTXD Đắk Lắk: 300 cây

– Công ty TNHH MTV Đô thị và MT Đắk Lắk: 500 cây

– Ban chỉ huy Quân sự TP Buôn Ma Thuột: 1.000 cây

– Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT: 100 cây

– Công ty TNHH MTV LN Lắk: 1.000 cây

Khi Phương án được phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của phương án, đặc biệt là công tác chuẩn bị trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây để đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Cứ, phòng Truyền thông