Quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

Thứ Tư, 27-07-2022 / 1:18:52 Sáng
387 Lượt xem

Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6147/UBND-TH về việc quán triệt tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP và Công văn số 4503/VPCP-TH xem tại đây và tại đây

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, chấp hành nghiêm các quy định của Quy chế, nhất là việc đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để bảo đảm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Công văn số 4503/VPCP-TH và Nghị định số 39/2022/NĐ-CP để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành.

Phòng Truyền thông