Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Năm, 28-07-2022 / 11:13:43 Sáng
462 Lượt xem

Ngày 28/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2320/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc triển khai thực Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND xem tại đây

Theo đó, Quyết định này quy định chi tiết các nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 58; khoản 8 Điều 64; khoản 7 Điều 72; khoản 2, khoản 6 Điều 75; khoản 4 Điều 77; khoản 6 Điều 79; điểm c khoản 5 Điều 81 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và cá nhân có hoạt động liên quan đến việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phòng Truyền thông