Quy định tiêu chí ưu tiên được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 10-08-2018 / 8:08:56 Sáng
1163 Lượt xem

Triển khai Quyết định sô 17/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh yêu cầu các trưởng phòng, trưởng chi nhánh Quỹ liên huyện thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động căn cứ nội dung Quyết định nói trên và Công văn số 2028/SNN-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tiêu chí và quy định  việc ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung Quyết định sô 17/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại mục văn bản quy phạm pháp luật.

Nguyễn Cứ – Phòng Truyền thông