Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thứ Tư, 03-01-2024 / 12:52:47 Sáng
242 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024 theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.

Quyết định số 2891/QĐ-UBND xem tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2024 xem tại đây

Phụ lục kèm theo xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch này; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định đầy đủ các nội dung, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và nội dung Kế hoạch này, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quỹ BV&PTR