Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Hai, 22-01-2024 / 1:26:25 Sáng
141 Lượt xem

Ngày 18/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 154/QĐ-UBND xem tại đây

Danh mục thủ tục hành chính đính kèm QĐ154 xem tại đây

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ tục hành chính hoặc các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố tại số thứ tự 1, 11, 12 Mục III Phần A Phụ lục II Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được thay thế tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quỹ BV&PTR