Ra mắt trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 19-11-2021 / 1:21:45 Sáng
461 Lượt xem

 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận hành, duy trì hoạt động và ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) của tỉnh trong quý IV/2021.

Theo đó, Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh có địa chỉ https://pbgdpl.daklak.gov.vn/ sẽ đăng tải thường xuyên tin, bài; xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành, các hoạt động cung cấp, trao đổi, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan Nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xây dựng, phát triển kênh thông tin PBGDPL của tỉnh trên ứng dụng Zalo OA có tên là: “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk” và tích hợp vào Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh.

Thành lập Ban Biên tập và ban hành Quy chế hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Hướng dẫn sử dụng, quản trị Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Cung cấp tin, bài để đăng tải thường xuyên trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Xây dựng, cập nhật tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành để đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh;

Việc vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch này.

Trong qúy IV/2021, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tổ chức công bố và ra mắt Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

Phòng Truyền thông