Rà soát diện tích rừng để làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng 2020

Thứ Tư, 17-06-2020 / 7:23:36 Sáng
1431 Lượt xem

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tăng cường rà soát diện tích rừng có cung ứng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

 

Việc xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng. Đây là bước triển khai đầu tiên xác định chi tiết, cụ thể diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND cấp xã và tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

Ngay từ đầu năm, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) đã chủ động chỉ đạo phòng chuyên môn/chi nhánh quỹ liên huyện tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp với các chủ rừng, UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm thực hiện việc rà soát, tổng hợp số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng gửi về Quỹ tỉnh để làm cơ sở tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội đồng quản lý quỹ trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

Căn cứ vào kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm 2019, Báo cáo tổng hợp diện tích của các huyện, xã và tổ chức, Quỹ tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, xác minh, thống nhất kết quả xác định diện tích rừng của chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, UBND xã có cung ứng dịch vụ môi trường rừng để làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020.

Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Phòng Truyền thông