Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thứ Sáu, 10-11-2023 / 3:33:43 Sáng
1019 Lượt xem

Sáng ngày 10/11/2023, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” năm 2023. Đồng chí Võ Minh Quân, phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Quỹ tỉnh Quỹ tỉnh chủ trì buổi sinh hoạt.

Thực hiện Công văn số 1763/UBND-KGVX ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 917/KH-SNN ngày 21/3/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-QBVR ngày 27/3/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”

Năm 2023, Chi bộ Quỹ tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và học tập theo phong cách Hồ Chí Minh cho đối tượng là quần chúng thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, làm cho mỗi quần chúng là người lao động hiểu sâu rộng hơn về Người. Tăng cường nâng cao nhận thức của quần chúng về vai trò, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; kịp thời phê bình, rút kinh nghiệm đối với việc học tập nghị quyết không nghiêm túc.

Buổi sinh hoạt có 02 báo cáo chuyên đề: i)“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” và ii)“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Lắk – Krông Ana”.

Tại chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Ngoài các kết quả đạt được, báo cáo còn đưa ra một số giải pháp về cán bộ, công tác cán bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ, gắn với công tác CCHC tại Quỹ tỉnh như sau:

Thứ nhất:Xây dựng đội ngũ cán bộ Quỹ tỉnh thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ về chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện tốt công tác CCHC theo quy định và Quy chế làm việc của Quỹ tỉnh.

Thứ hai: Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục về chính trị tư tưởng; thực hiện sự chỉ đạo của Cấp uỷ chi bộ về việc phân công theo dõi, giúp đỡ cán bộ, quần chúng ưu tú được học tập, bồi dưỡng kiến thức về Đảng; tích cực trong công tác, hoạt động, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu, “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần xây dựng cơ quan phát triển, vững mạnh toàn diện.

Thứ ba: Trưởng các phòng chuyên môn, Chi nhánh trưởng Quỹ liên huyện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt việc tham mưu cho Ban Giám đốc về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ tại bộ phận được phân công theo dõi; chỉ đạo người lao động thuộc bộ phận thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác.

Thứ tư: Phòng Tổ chức – Hành chính, phải thực sự là bộ phận tham mưu tích cực, hiệu quả cho Ban Giám đốc về cán bộ và công tác cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với thực hiện công tác CCHC thời gian tới. Cán bộ, người lao động được phân công tham mưu công tác CCHC của Quỹ tỉnh, phải là người có năng lực chuyên môn, am hiểu về luật pháp; thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những kiến thức về CCHC, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác CCHC do các cấp tổ chức; tham mưu hiệu quả công tác CCHC cho Ban Giám đốc, gắn công tác CCHC với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về chi trả DVMTR tại Quỹ tỉnh theo quy định.

          Đồng thời cũng đề xuất đối với người lao động tại Quỹ tỉnh:

– Tiếp tục nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân theo từng vị trí việc làm được giao; 100% cán bộ, người lao động thực hiện tốt công tác CCHC trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Mỗi cán bộ, người lao động thực hiện viết Bài Thu hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện Cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023 của cá nhân. Nộp về BCH Công đoàn cơ sở Quỹ tỉnh theo quy định.

Đối với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với công tác kiểm tra, giám sát về việc thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Lắk – Krông Ana” báo cáo đã cụ thể hóa các nội dung về mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác kiểm tra, giám sát; thực trạng về kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR tại Quỹ tỉnh năm 2023 cũng như công tác học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác giám sát chi trả DVMTR trên địa huyện Lắk – Krông Ana. Báo cáo cũng đưa ra một số giải pháp về kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR gồm:

 Thứ nhất:Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng tiền DVMTR thật rõ ràng, cụ thể cho chủ rừng là tổ chức và UBND xã; Xây dựng bộ hướng dẫn quản lý sử dụng tiền DVMTR riêng cho các cộng đồng, nhóm hộ.

Thứ hai: Xây dựng bộ công cụ và trình tự công tác kiểm tra giám sát để cán bộ Quỹ tỉnh căn cứ thực hiện.

Thứ ba: Thực hiện việc tuyên truyền để các đơn vị chỉ rừng nâng cao nhận thức, thực hiện tốt việc chi trả DVMTR.

Thứ tư: Tập huấn hướng dẫn cán bộ Quỹ tỉnh công tác kiểm tra giám sát để nâng cao trình độ nghiệp vụ trong thực hiện kiểm tra giám sát.

Buổi sinh hoạt diễn ra theo đúng quy định, kế hoạch số 13/KH-QBVR ngày 27/3/2023 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023.

Minh Đức, phòng Truyền thông