Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thứ Sáu, 29-10-2021 / 1:03:47 Sáng
485 Lượt xem

Ngày 28/1010/2021, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Kế hoạch số 3469/KH-SNN tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Mục tiêu của Phong trào là nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể; đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò và ý nghĩa của phong trào thi đua đối với mọi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn nhất. Khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, yêu quê hương và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: Sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong mọi nhiệm vụ; cùng nhau thi đua tạo không khí sôi nổi và rộng khắp trên mọi lĩnh vực của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch COVID-19, vừa khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sở đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tổ chức phong trào thiết thực

Phong trào thi đua được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phong trào thi đua phải triển khai sâu rộng đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đối với nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cần nêu rõ nguy cơ nếu không chấp hành thì sẽ gây hậu quả đến tính mạng. Phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương diễn hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phải đề cao vai trò, trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của quốc gia và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo thâm quyên và đúng quy định theo pháp luật. Thường xuyên theo dõi, phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch tạo sự lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, xã hội.

Sáu nội dung thi đua

Thứ nhất: Đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phong trào phòng, chống dịch COVID-19, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng: bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân, doanh nghiệp, sớm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực đề tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thứ hai: Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Thứ ba: Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ và của các cấp chính quyền, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư: Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống: đồng thời có biện pháp, giải pháp phù hợp đề giữ vững và mở rộng vùng xanh trong phòng, chống dịch bệnh.

Thứ năm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống dịch. Chú trọng định hướng công tác tuyên truyền, nhất là các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng cá nhân, tập thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch của đất nước.

Thứ sáu: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phố biến các quy định, biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai; tiếp tục phổ biến để nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, hội nhập; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mỗi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiên sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua…

Phòng Truyền thông