Sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quy định số 99- QĐ/TW của Ban Bí Thư

Thứ Năm, 11-01-2024 / 1:16:33 Sáng
181 Lượt xem

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 222/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1850-CV/BTGTU ngày 04/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Nội dung Công văn số 222/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Công văn số 1587- CV/BTGTU ngày 27/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đôn đốc thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong việc trang trí khánh tiết tại hội trường, phòng họp, hoạt động cổ động trực quan, trên báo chí, Internet, mạng xã hội… đảm bảo đúng quy định.

Tổ chức kiểm tra, kịp thời thu hồi, thay thế cờ Đảng, cờ Tổ quốc bạc màu, biểu tượng “Búa-Liềm” không đúng quy định. Xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tác, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và ý nghĩa cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định về việc sử dụng cờ Tổ quốc trong trang trí khánh tiết tại hội trường, công tác cổ động trực quan trên các trục đường chính, khu trung tâm, nhất là trong dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán xuân Giáp Thìn năm 2024, báo cáo kết quả triển khai về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 20/02/2024.

Quỹ Bảo vệ và PTR