Sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Thứ Năm, 15-09-2022 / 7:31:34 Sáng
269 Lượt xem

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7698/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Quyết định số 2447/QĐ-BYT xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 2447/QĐ-BYT, kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

Giao Sở Y tế làm đầu mối, chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Phòng Truyền thông