Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

Thứ Ba, 15-02-2022 / 1:47:24 Sáng
542 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 347/SNN-VP ngày 11/02/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 (Xem và tải về tại đây)

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, hoàn thiện Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm giúp công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của Luật qua đó tuyên truyền, phổ biến Luật này đến với mọi người;

Phòng Truyền thông