Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 16-03-2022 / 1:37:20 Sáng
403 Lượt xem

Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1967/UBND-NNMT về việc tăng cường kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện có liên quan; nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ, phát triển và PCCC rừng gồm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/01/2020; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2022; Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022; Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 13/11/2019.

Rà soát, kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững các huyện, thị xã, thành phố; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ động thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiểm tra, rà soát lại các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và thông báo cấp dự báo cháy rừng định kỳ của Chi cục Kiểm lâm trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng phá rừng, xâm hại rừng, các đối tượng mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và chống người thi hành công vụ, không để các vụ án tồn đọng, kéo dài. Rà soát số liệu diện tích rừng bị mất và các dự án sử dụng đất lâm nghiệp không hiệu quả, có dấu hiệu vi phạm nhằm tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang các mục đích khác, kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án có sai phạm, đồng thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh