Tham gia khảo sát, tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh

Thứ Năm, 11-01-2024 / 8:46:26 Sáng
199 Lượt xem

Triển khai Công văn số 96/SNN-QLCL ngày 10/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia khảo sát, tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh theo nội dung Công văn số 16/STNMT-MT ngày 10/01/2024 của Sở Tài nguyên Môi trường (có Công văn 76/CV-BQLĐTX ngày 19/12/2023 của Ban quản lý Dự án lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II thuộc Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường về việc tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh đính kèm).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh tham gia và vận động nhân dân tham gia khảo sát, tham vấn ý kiến về chương trình nhãn sinh thái Việt Nam và tiêu dùng xanh.

– Đường link tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến được đính kèm trong phụ lục của Công văn số 76/CV-BQLĐTX ngày 19/12/2023 hoặc theo mã QR sau:

– Thời gian tham gia khảo sát, tham vấn ý kiến trước ngày 10 /01/2024.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo để cán bộ công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh biết và thực hiện.

Quỹ Bảo vệ và PTR