Tham gia viết bài cho hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”

Thứ Hai, 25-02-2019 / 7:44:03 Sáng
1264 Lượt xem

Ngày 25/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 441/SNN-KHTC về việc viết bài cho Hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp” theo thư mời của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị như sau:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực được giao, đề nghị các Phòng, Chi cục, trung tâm và các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu tham gia viết bài cho hội thảo “Bảo tồn và phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”. Các đơn vị có bài viết gửi về Sở trước ngày 07/3/2019. (đồng thời gửi đến địa chỉ Email: pkehoachsnndaklak@nnptnt.daklak.gov.vn) để tổng hợp, gửi Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Tham khảo thêm những nội dung, thông tin Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên trên trang Thông tin điện tử của Viện tại đây