Thành lập Tổ triển khai trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử

Thứ Tư, 07-11-2018 / 2:47:08 Sáng
1397 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 7491/BNN-TCLN ngày 04/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử và Sổ tay hướng dẫn trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng theo Quyết định số 447/QĐ-TCLN-KHTC ngày 11/10/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp.

Để thực hiện có hiệu quả công tác chi trả tiền DVMTR cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận khoán qua hệ thống ngân hàng. Quỹ tỉnh đã thành lập Tổ triển khai trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử, gồm 13 người, trong đó: 01 Tổ trưởng, 01 tổ phó, 01 thư ký, 04 phụ trách Chi nhánh và 06 nhân viên của các phòng chuyên môn.

Nhiệm vụ của Tổ triển khai trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử:

– Tham mưu Giám đốc Quỹ tỉnh: Lựa chọn các ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán điện tử; lập danh sách dự kiến mở tài khoản ngân hàng; xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền; hoàn thiện danh sách mở tài khoản ngân hàng; mở tài khoản ngân hàng cho bên cung ứng DVMTR; phê duyệt danh sách trả tiền DVMTR và trả tiền cho bên cung ứng DVMTR.

– Giao Tổ trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ và chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện hàng tuần cho Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

– Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 08/11/2018 và Tổ triển khai thực hiện trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin: Đặng Thảo, Phòng KH-TH