Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Thứ Tư, 31-01-2024 / 3:05:22 Sáng
298 Lượt xem

Võ Minh Quân – Phó GĐ Quỹ BV&PTR tỉnh

Nhằm động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024); Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, tập trung vào các nhiệm vụ như sau:

1. Chỉ tiêu thi đua năm 2024, cụ thể:

-100%  CC, VC và NLĐ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy chế, quy định khác của cơ quan;

-100% CC, VC và NLĐ đăng ký việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2024 có Bài thu hoạch Đạt yêu cầu;

-Tập thể Quỹ tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

-100% CC, VC và NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Trong đó: Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20% trong tổng số CC, VC và NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ;

-100% các Phòng chuyên môn, các Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện (Chi nhánh Quỹ liên huyện) hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên;

-Tập thể Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh được xếp loại HTXSNV;

-Công đoàn cơ sở Quỹ tỉnh được xếp loại HTXSNV và đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh năm 2024;

-15% LĐTT Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .

2. Toàn thể CC, VC và NLĐ; 05 phòng chuyên môn, 05 Chi nhánh Quỹ liên huyện; các tổ chức đoàn thể, gồm: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Quỹ tỉnh cụ thể hoá nội dung Nghị quyết Đại hội CC,VC,NLĐ vào Chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, bộ phận đang quản lý, theo dõi, chỉ đạo; Phấn đấu thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh năm 2024.

3. Toàn thể CC, VC và NLĐ; đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Thanh niên thuộc Quỹ tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024. Ký kết giao ước thi đua giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và BCH Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào công đoàn năm 2024.

4.Tuyên truyền phổ biến, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào yêu nước và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, kịp thời tuyên dương, khen thưởng nhằm góp phần với Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của ngành NNPTNT năm 2024. Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính trong cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc nội bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số đến đội ngũ công chức, viên chức và NLĐ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số.

5.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tổ chức triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”; “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”; đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”……và đặc biệt là phong trào thi đua kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của cơ quan.

Khẩu hiệu thi đua: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. 

Ban Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh đoàn kết, chủ động, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.