Thực hiện tổ chức ngày kỷ niệm, Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Thứ Ba, 18-06-2019 / 2:06:47 Sáng
976 Lượt xem

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính Phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và tiếp khách nước ngoài thăm địa phương. Ngày 17/6/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1674/SNN-VP chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn của Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính Phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; Nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài, Thông tư số 05/2017/TT-BNG ngày 17/10/2017 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và tiếp khách nước ngoài thăm địa phương (đăng tải trên trang vbpl.vn) để tham mưu hoặc tổ chức kỷ niệm: Ngày thành lập, ngày truyền thống ngành; Nghi lễ đối ngoại, đón tiếp khách nước ngoài bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; Phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc theo quy định./.

Phòng Truyền thông