Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 27-10-2023 / 2:39:40 Sáng
267 Lượt xem

Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị ký ban hành Công văn số 9302/UBND-TH gửi các sở, ban ngành yêu cầu triển khai Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Công điện số 968 xem tại đây

Công văn số 9302 xem tại đây

Theo đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 968/CĐ-TTg; tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh đã đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

a) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc của các sở, ngành, địa phương và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/4/2023.

b) Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cấp trên các cấp hành chính giao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời  rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

c) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

d) Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án…, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

đ) Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiêu quả các quy định của Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 8946/UBND-TH ngày 13/10/2023). Xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

e) Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh, bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

g) Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra  việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

h) Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương. 3. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ, văn bản… quá hạn, nợ đọng.

Quỹ BV&PTR