Tiếp tục thực hiện một số nội dung Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 20-07-2022 / 4:00:32 Sáng
461 Lượt xem

Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng Kế hoạch số 1273/KH-SNN ngày 06/05/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thường xuyên đăng tải, cập nhật các tin, bài tuyên truyền quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích:

– Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

– Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;

– Phục vụ công dân số;

– Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;

– Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước… lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng (mở tài khoản, nhận biết khách hàng, thanh toán, cho vay, ví điện tử…) và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm …

Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo lập tài sản, tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm kế thừa, đáp ứng được nhu cầu khai thác, kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số. 

Đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các dự án/đề án công nghệ thông tin đã, đang và sẽ triển khai liên quan đến quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên nguyên tắc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến người dân phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới. Tối ưu, nâng cấp hệ thống bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử… phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội. 

Sơn Tùng – Phòng Truyền thông