Họp giao ban tháng 3/2018 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

Thứ Ba, 20-03-2018 / 2:47:14 Sáng
1335 Lượt xem

Sáng ngày 06/3/2018, ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) chủ trì cuộc họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 3 của Quỹ tỉnh. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Quỹ tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ của Quỹ tỉnh.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong tháng 3 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương kỷ luật, hành chính theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 313/SNN-VPS ngày 22/02/2017 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của công chức, viên chức, người lao động; Công văn số 866/SNN-VP ngày 28/4/2017 về việc triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh và Công văn số 04/QBVR-TCHC ngày 02/01/2018 của Quỹ tỉnh về việc tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả trong thi hành công vụ của cán bộ Quỹ tỉnh trong năm 2018.
2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quỹ tỉnh cập nhập, nghiên cứu các văn bản để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định, cụ thể như sau: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả DVMTR; Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước; Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả DVMTR; Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR và một số văn bản có liên quan khác.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Giao phòng TCHC phối hợp với phòng KHTH Quỹ tỉnh làm việc với các đơn vị có liên quan tại các huyện: Lắk, Krông Bông để chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục xây dựng 02 nhà làm việc cho 02 Chi nhánh Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng liên huyện.
2. Nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm truyền thông của Quỹ tỉnh năm 2018.
3. Xây dựng các kịch bản tuyên truyền để tổ chức tập luyện và biểu diễn trong năm 2018.
4. Tham mưu, soạn thảo các câu hỏi có liên quan đến chính sách chi trả DVMTR để tổ chức các cuộc thi cho các em học sinh nhằm tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, qua đó tặng quà (là các sản phẩm truyền thông của Quỹ tỉnh như vở, mũ,…) để hỗ trợ cho các em trong quá trình học tập.
5. Thực hiện khảo sát để đặt bảng tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tại địa bàn 05 xã của huyện Krông Bông.
6. Tham mưu cho Tổ trưởng Tổ biên tập trang thông tin điện tử của Quỹ tỉnh họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ, đồng thời triển khai viết bài, đăng tin, hình ảnh,… lên trang Website Quỹ tỉnh. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của trang thông tin điện tử.
7. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các chủ rừng và UBND cấp xã xây dựng phương án QLBVR và chi trả tiền DVMTR năm 2018.
8. Tham mưu triển khai Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2981/SNN-VP ngày 29/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham mưu triển khai văn bản Trung ương; Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính; Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR.
9. Triển khai thực hiện Công văn số 398/SNN-QBVR ngày 22/02/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc áp dụng hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh.
10. Căn cứ các nội dung tại Công văn số 598/UBND-NNMT ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ số K thành phần làm cơ sở tính toán mức chi trả tiền DVMTR, hướng dẫn các đơn vị tham gia cung ứng DVMTR áp dụng các hệ số K thành phần làm cơ sở để tính toán mức chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh theo quy định.
11. Tham mưu phối hợp với Chi cục Kiểm lâm triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
12. Tham mưu triển khai thanh toán, chuyển tiền DVMTR cho các chủ rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh qua tài khoản ngân hàng thương mại ở các khu vực thuận lợi theo chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp tại Công văn số 251/TCLN-KHTC ngày 28/02/2018 về việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế.
13. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng bản đồ chi trả DVMTR làm căn cứ chi trả tiền DVMTR năm 2018 và các năm tiếp theo, theo Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả DVMTR.
14. Phối hợp với các chủ rừng thống nhất việc áp dụng hệ số K với hộ nhận khoán bảo vệ rừng và được thể hiện trong hợp đồng khoán theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR.
15. Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền DVMTR, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán kiểm tra Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã; đơn vị, tổ chức hỗ trợ chi trả; chủ rừng là tổ chức; Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị – xã hội được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trong việc cung ứng DVMTR và quản lý, sử dụng tiền DVMTR; kiểm tra việc nộp tiền chi trả của bên sử dụng DVMTR.
Sau cuộc họp, thông báo kết luận sẽ được ban hành làm cơ sở để các các phòng chuyên môn triển khai công việc hiệu quả.

(Nguồn: Hồ Thị Hồng – Quỹ BVPTR tỉnh)