Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” – 04/10.

Thứ Tư, 29-09-2021 / 12:57:12 Sáng
587 Lượt xem

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9251/UBND-NC, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” – 04/10.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10/2021. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 30/6/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 6763/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kế hoạch số 5364/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH-14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Tổ chức tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10 tại nơi công cộng, trên các trục đường chính trong đô thị, khu dân cư và cổng trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2021; nội dung tuyên truyền phải phù hợp công tác PCCC tại cơ sở và đảm bảo về mặt mỹ quan, hình thức. Căn cứ tình hình thực tế, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tổ chức các chương trình, buổi nói chuyện, tọa đàm về công tác PCCC và CNCH;…

Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình, điều kiện thực tế và diễn biến dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” – 04/10 đạt hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế tham gia sôi nổi của các đơn vị, tổ chức và quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; đầu tư kinh phí, củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, CNCH kịp thời khi có sự cố tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Phấn đấu trong tháng 10/2021 hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn chủ động phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, đăng phát các tin, bài, phóng sự, clip cổ động, hướng dẫn an toàn về PCCC, CNCH; chú trọng phát sóng, đưa tin vào các khung giờ và chuyên mục có lượng người theo dõi cao. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương pháp, hình thức và nội dung các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền vận động, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các cách làm hay, hiệu quả trong công tác PCCC, phê phán các hành vi cố ý vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện tốt việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCC và CNCH theo quy định, nhất là việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Công an tỉnh tham mưu, triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp để đảm bảo công tác an toàn PCCC và CNCH phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra an toàn PCCC theo quy định. Duy trì nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH, đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện và các phương án để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh