Trách nhiệm trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh

Thứ Ba, 25-10-2022 / 2:45:10 Sáng
339 Lượt xem

Ngày 24/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9059/UBND-KGVX  gửi các sở, ban, ngành và đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc trách nhiệm trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh.

Công văn số 9059/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó,  UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thực hiện nghiêm các quy định về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin thông tin báo chí và xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ảnh tại Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Công văn số 1395-CV/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.                                                                                                                                                       

Cử cán bộ theo dõi thông tin trên báo chí hằng ngày được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trong Bản tin Đắk Lắk đã được gửi vào thư điện tử công vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nếu có nội dung báo chí phản ánh về những sự việc, vụ việc liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương… thì chủ động kiểm tra, xác minh, làm rõ và thực hiện phản hồi thông tin cho báo chí theo quy định, tránh để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông – Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Hội Nhà báo tỉnh định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các trường hợp xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng, nhạy cảm có tác động lớn trong xã hội hoặc những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về báo chí.  Tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung Nghị định số 09/2017/NĐ-CP theo đúng quy định của pháp luật.    

Phòng Truyền thông