Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 21-03-2019 / 1:06:02 Sáng
1176 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 1955/UBND-KT ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương; Ngày 20/3/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công văn số 765/SNN-KHTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản sau:

  1. Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
  2. Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
  3. Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
  4. Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://daklak.gov.vn/