Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 11-04-2019 / 2:25:33 Sáng
1036 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2524/UBND-KT ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 10/4/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 958/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến các văn bản sau:

1.Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC  ngày 13/11/2015, Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

2.Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương, Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi;

3.Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistic của Việt Nam.