Triển khai các văn bản của Trung ương

Thứ Năm, 06-06-2019 / 2:07:49 Sáng
1377 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 4353/UBND-KT ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 05/6/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1579/SNN-KHTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chủ động nghiên cứu, phổ biến các văn bản sau:

1.Thông tư số 27/2019/TT-BTC, ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh và tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay;

2.Quyết định số 71/QĐ-BTC, ngày 07/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phấn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính năm 2018;

3.Quyết định số 865/QĐ-BTC, ngày 23/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bãi bỏ quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 ban hành danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan;

Các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại (địa chỉ:http://www.daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật)